• รู้จักธนูลักษณ์
 • ธุรกิจธนูลักษณ์
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
 • ข่าวสารความเคลื่อนไหว
 • ติดต่อธนูลักษณ์
 •  
 •  The Executive Committee

 • คุณมนู  ลีลานุวัฒน์
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

  คุณวารินทร์ ลีลานุวัฒน์
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

  คุณดุษฎี สุนทรธำรง

  ประธานกรรมการบริหาร

   

  คุณสุพจน์ ภควรวุฒิ
  กรรมการผู้จัดการ
  คุณมารินทร์ ลีลานุวัฒน์

  กรรมการรองผู้จัดการ
  และ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ


  คุณสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ

  รองกรรมการผู้จัดการ
  และ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ Apparel


  คุณยุพาพร เจียรกุล
  ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
  TNL TNL
  ดร.ม.ล.ศิราภิรมย์ ธีรประเสริฐ
  ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
  และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คุณเตือนใจ ปึงศิริเจริญ
  รองผู้จัดการส่วนพัฒนา
  และจัดซื้อวัตถุดิบ
  คุณภาสกร สุภาควัฒน์
  รองผู้จัดการส่วนการผลิตเครื่องหนัง
  คุณชยารพ มหามนตรี
  รองผู้จัดการส่วนการผลิต 1