thanulux


ประกาศรับสมัครงาน


ส่วนงานบริหาร
ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 

       1.HR Manager (Retail Business)


          จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน
    รับผิดชอบงานด้านการบริหารงานบุคคลของบริษัทขาย  เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนกลยุทธ์ ทั้งในด้านการวางแผนอัตรากำลังคนให้เหมาะสม  การบริหารค่าจ้างค่าตอบแทน การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รวมถึงงานสวัสดิการแรงงานสัมพันธ์ ทั้งพนักงาน Office และ พนักงาน PC
คุณสมบัติ
-  อายุ 35 - 45 ปี 
-  วุฒิปริญญาตรี - โท สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล, รัฐศาสตร์,  การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
-  มีประสบการณ์บริหารงานบุคคลทั้งระบบของบริษัทขาย  หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง 5  ปีขึ้นไป 
-  มีความสามารถและชำนาญด้านการวางแผนกำลังคนในทุกพื้นที่   เช่น การสรรหาพนักงานขายเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขยายสาขา การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย  การวางแผนทีมงานขายเฉพาะกิจ
-  มีความสามารถในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสินค้า 
-  มีความสามารถในการประสานงานร่วมกับทีมงานฝ่ายขาย และ Area Sale ได้เป็นอย่างดี
-  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ  พูด  อ่าน เขียน  ได้ดี 


วันที่ลงประกาศ 11/4/2557

 

       2.Merchandiser Export Manager (Apparel)


          จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน
Responsible in product management and planning to increase sales volume and sales distribution with also creating strategy for marketing opportunity.
คุณสมบัติ
-  Male / Female
-  Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Business Administration, Economics, Textile Industry or any related fields
-  Have 10 years working experience in Export garment or textile industry field and minimum 3 years in Managerial level 
-  Good knowledge with OEM job
-  Good command of spoken and written English (other  will be an advantage)
-  Sharp presentation and negotiation skills 
-  Strong problem solving, analytical and decision making skills.
-  Must be able to create project plan and maintain project delivery projections 
-  Work well under pressure and like to face new challenges


วันที่ลงประกาศ 11/4/2557

 

       3.Merchandiser Export Manager (Leather)


          จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน
   Responsible in product management and planning to increase sales volume and sales 
distribution with also creating strategy for marketing opportunity.
คุณสมบัติ
-  Male / Female
-  Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Marketing, Business Administration, Economics or any  
   related fields
-  Have 5 years working experience in Business Export, Previous experience in Leather industry 
   will be advantage
-  Good command of English
-  Sharp presentation and negotiation skills 
-  Good Team player, Strong  analytical ability Leadership and good problem-solving. -  Must be 
   able to create project plan and maintain project delivery projections 
-  Work well under pressure and like to face new challenges


วันที่ลงประกาศ 11/4/2557

 

       4.ผู้จัดการแผนกบัญชีขาย (มีประสบการณ์ด้านบริษัทขาย)


          จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน
   รับผิดชอบงานด้านบัญชีบริษัทขาย สามารถบริหารจัดการและวางระบบการขาย  การลงบัญชี, 
ปิดงบการเงิน, ติดตามงานงานด้านบัญชีการเงินในบริษัทขาย ,ติดต่อธนาคาร/กรมสรรพากร 
และวางแผนเพื่อพัฒนาระบบงาน
คุณสมบัติ
-  เพศหญิง 
-  อายุ 40 ปีขึ้นไป
-  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาการบัญชี
-  มีประสบการณ์ดูแลงานด้านบัญชีบริหารของบริษัทขายอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
-  สามารถบริหารจัดการด้านการวางแผนภาษีบริษัทขายได้
-  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ (ห้าง, สรรพากร, กรมศุลกากร)
-  มีความรู้ความเข้าใจระบบงานบัญชีต่างประเทศ
-  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี


วันที่ลงประกาศ 11/4/2557

 

       5.ผู้จัดการโรงงานฟอกหนัง


          จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน
     รับผิดชอบงานด้านการบริหารการผลิตโรงงานฟอกย้อมเครื่องหนัง พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน 
และวางแผนการผลิต
คุณสมบัติ
- อายุ 35 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี - โท สาขาวิศวกรรมเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเครื่องหนัง  5  ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์การบริหารการผลิตโรงงานฟอกย้อมเครื่องหนัง
- มีความสามารถในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน วางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
- มีความสามารถในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี
- มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงาน
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)

*** หากมีประสบการณ์ตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ ***


วันที่ลงประกาศ 11/4/2557

 

       6.ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า-กระจายสินค้า (Warehouse & Distribution Asst.Mgr.)


          จำนวน 2 อัตรา

ลักษณะงาน
     รับผิดชอบงานด้านการวางแผนระบบการจัดเก็บสินค้า รับ จ่ายให้มีความถูกต้อง บริหารจัดการคลัง บริหารศูนย์กระจายสินค้าและจัดส่งสินค้าไปตามห้างสรรพสินค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกำหนดเส้นทางในการขนส่งให้สอดคล้องกับเป้าหมาย

คุณสมบัติ
- ปริญาตรี-โท สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์งานด้านบริหารคลังสินค้า - กระจายสินค้า 5 ปีขึ้นไป
- มีความเป็นผู้นำ และมีความรับผิดชอบสูง


วันที่ลงประกาศ 11/4/2557

 
 

ส่วนงานธุรกิจ


ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 

       1.Asst.Brand Manager


          จำนวน 2 อัตรา

ลักษณะงาน
รับผิดชอบงานด้านบริหารทีมงานขาย(พนักงานขาย)ในกลุ่มสินค้าแฟชั่นให้ได้ตามเป้าหมายการขาย บริหารยอดขาย สำรวจตลาด สร้างกลยุทธ์ในการแข่งขัน ให้คำแนะนำและแนวทางในการแก้ไขปัญหากับทีมงานขาย
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมงานขายในห้างสรรพสินค้า 3 ปี ขึ้นไป
- บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความชำนาญในการบริหารงานขาย
- มีภาวะผู้นำ มีความสามารถวางแผนงานและตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
- สามารถทำงานได้ในทุกพื้นที่การขาย ( ห้างสรรพสินค้าต่างๆ )

วันที่ลงประกาศ 11/4/2557

 

       2.Graphic Design


          จำนวน 5 อัตรา

ลักษณะงาน
   รับผิดชอบงานด้านการออกแบบ จัดทำ Graphic และ Art Work ของสินค้าและหน้า Web และตรวจสอบความถูกต้องของงานออกแบบ งาน Graphic การวาง Lay Out และ Art Work ก่อนการผลิตสื่อและโฆษณาจริง ประสานงานการออกแบบและงาน Graphic ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
-  ปริญญาตรี ในสาขาการออกแบบ ศิลปกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์  หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-  มีประสบการณ์งานด้าน Graphic design  2 ปีขึ้นไป
- สามารถใช้โปรแกรม PhotoShop, Illustrator ได้เป็นอย่างดี
-  มีทักษะในการประสานงาน สื่อสาร และความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์


วันที่ลงประกาศ 11/4/2557

 

       3.Marketing Survey officer


          จำนวน 5 อัตรา

ลักษณะงาน
    รับผิดชอบงานด้าน การสำรวจตลาด วิจัยและสอบถามพฤติกรรมผู้บริโภค ในกลุ่มลูกค้าสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้าและ เครื่องหนัง และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และสรุปเพื่อส่งกับ แต่ละตัวสินค้าเพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนทางการตลาดต่อไป
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี –โท สาขาการตลาด ,บริหารธุรกิจ , สถิติ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยตลาดในกลุ่มสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้า , เครื่องหนัง 2ปีขึ้นไป หรือสินค้าอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ทางการตลาดเช่นสินค้าพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการแข่งขัน
- สามารถเก็บข้อมูลด้วย Access นำมาวิเคราะห์ด้วย Excel หรือ SPSS+ และนำเสนอด้วย PowerPoint ได้
-  สามารถออกไปปฏิบัติงานเก็บแบบสอบถามข้างนอกได้ มีความกระตือรือร้น และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้ดี

วันที่ลงประกาศ 11/4/2557

 

       4.PR & EVENT MARKETING


          จำนวน 5 อัตรา

ลักษณะงาน
1. ทำการตลาดประชาสัมพันธ์ ประสานงานด้านสื่อการทำสื่อและหาสื่อประชาสัมพันธ์การตลาดสินค้าของบริษัท และทำให้คนรู้จัก Brand ของบริษัทมากขึ้น
2. ออกงานเปิดตัว Collection ใหม่ และแนะนำสินค้าของบริษัท สามารถเป็นพิธีกร ในการแนะนำและเชิญชวนให้เกิดความน่าสนใจได้ดี
3. จัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์  ของใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
4. ร่วมวางแผนการและจัดทำ Marketing Campaign เพื่อวิเคราะห์และวินิจฉัยพฤติกรรมของผู้บริโภคในการทำสื่อ และจัดกิจกรรมหรือโปรโมชั่นต่างๆ 
5. ทำสื่อประชาสัมพันธ์สินค้า /สินค้าผ่านสื่อ Social Network (Facebook , Instagram, Twitter และ อื่น ๆ) โดยเน้นสร้างภาพลักษณ์ของสินค้า กิจกรรมทางการตลาด ให้ลูกค้าได้รับทราบ

คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์ด้านการทำการตลาดเสื้อผ้าหรือเครื่องหนัง 1-2 ปี   (ถ้าประสบการณ์ตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความชำนาญในการทำการตลาด
- มีภาวะผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ และ สามารถวางแผนงานได้ดี


วันที่ลงประกาศ 11/4/2557

 

       5.Sale (Merchandiser)


          จำนวน 5 อัตรา

ลักษณะงาน
รับผิดชอบงานด้านการหาลูกค้าใหม่ ๆ ในการสั่งผลิต เสื้อผ้า /เครื่องหนัง ให้กับโรงงาน สร้างกลยุทธ์ และพัฒนาตัวสินค้า เพื่อนำเสนอลูกค้า บริหารยอดขาย และวางแผนประสานงานเพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ทันสมัย ตรงกลับสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
คุณสมบัติ
- ปริญญาตรี-โท สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย การตลาด หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น 1 ปีขึ้นไป

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี


วันที่ลงประกาศ 11/4/2557

 

       6.เจ้าหน้าที่การตลาดสินค้าแฟชั่น (Business Marketing)


          จำนวน 5 อัตรา

ลักษณะงาน
- รับผิดชอบงานด้านบริหารสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าและเครื่องหนัง วางแผนการตลาด
- วิเคราะห์คู่แข่งขัน, ทำสื่อการโฆษณาสินค้าแฟชั่น 
- รับ Order  จากลูกค้าประสานงานกับฝ่ายผลิต , สั่งผลิตสินค้า 
- งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
- อายุ  22 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี  สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย , สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม , การตลาด , การจัดการ , มนุษยศาสตร์ , ธุรกิจระหว่างประเทศ  หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง    
- บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษย์สัมพันธ์ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี            
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน, แปล )


วันที่ลงประกาศ 11/4/2557

 

       7.เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (Overseas Purchasing)


          จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน
    รับผิดชอบงานจัดซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ  ในประเทศ ตามที่ทางธุรกิจต้องการ  ต่อรองกับ Supplier และหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ ๆ
คุณสมบัติ
- อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี  สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย , สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม , การตลาด , การจัดการ , มนุษยศาสตร์ , ธุรกิจระหว่างประเทศ , ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง               
- บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษย์สัมพันธ์ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี            
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน, แปล )


วันที่ลงประกาศ 11/4/2557

 

       8.เจ้าหน้าที่ธุรกิจ (ภาษาญี่ปุ่น)


          จำนวน 10 อัตรา

ลักษณะงาน
    รับผิดชอบด้านการติดต่อประสานงานธุรกิจกับลูกค้า, วางแผนการตลาด, รับorder จากลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่น ประสานงานกับฝ่ายผลิต ,สั่งผลิตสินค้า และงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
- อายุ  25 - 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น  
- สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่น  ได้ดี  
- ถ้ามีความสามารถพิเศษด้านการใช้ภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ


วันที่ลงประกาศ 11/4/2557

 

       9.เจ้าหน้าที่ธุรกิจต่างประเทศ  (Merchandiser Export)


          จำนวน 10 อัตรา

ลักษณะงาน
    รับผิดชอบด้านการติดต่อประสานงานธุรกิจกับลูกค้า, วางแผนการตลาด, รับorder จากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ประสานงานกับฝ่ายผลิต ,สั่งผลิตสินค้า และงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
- อายุ  22 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี  สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย , สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม , การตลาด , การจัดการ , มนุษศาสตร์ , ธุรกิจระหว่างประเทศ  หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง    
- บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษย์สัมพันธ์ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี            
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน, แปล ) 


วันที่ลงประกาศ 11/4/2557

 

       10.เจ้าหน้าที่บัญชี / เจ้าหน้าที่การเงิน


          จำนวน 2 อัตรา

ลักษณะงาน
    รับผิดชอบงานด้านดูแลงานทางด้านบัญชีทั่วไป และบัญชีต้นทุน
คุณสมบัติ
- อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง          


วันที่ลงประกาศ 11/4/2557

 

       11.เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ตรวจนับStock)


          จำนวน 5 อัตรา

ลักษณะงาน
    รับผิดชอบงานด้านการวางระบบการตรวจนับสินค้าที่ห้างสรรพสินค้า , วิเคราะห์สินค้าและติดต่อพนักงานขายเพื่อสรุปการตรวจนับสินค้า

คุณสมบัติ
- อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปวส.
- ปริญญาตรีสาขา การบัญชี  หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- ถ้ามีประสบการณ์งานด้านการตรวจนับสต็อกห้างสรรพสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ


วันที่ลงประกาศ 11/4/2557

 

       12.เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายห้องซักรีด (Laundry service)


          จำนวน 2 อัตรา

ลักษณะงาน
รับผิดชอบงานด้านการหาลูกค้าใช้บริการซักอบรีด รายใหม่ ๆ ทั้งในธุรกิจขนาดย่อม และธุรกิจใหญ่ / และดูแลลูกค้าหลังการขาย
คุณสมบัติ
-  วุฒิการศึกษา ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา
-  หากมีประสบการณ์ทางด้านการขายหรืองานซักรีดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
***ประจำห้องซักบางพลี  (สมุทรปราการ)

วันที่ลงประกาศ 11/4/2557

 

       13.เจ้าหน้าที่วิจัยตลาดอาวุโส


          จำนวน 5 อัตรา

ลักษณะงาน
1. เก็บข้อมูลสินค้าคู่แข่ง และเทรนแฟชั่นในตลาด 
2. ทำการวิจัยและสอบถามพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดเพื่อนำมาวิเคราะห์เชิงสถิติ 
3. ประสานงานกับทีมงานฝ่ายขาย และฝ่ายผลิตในแต่ละหน่วยงาน ประชุมสรุปผลการวิเคราะห์และวิจัยเพื่อรายงานผู้จัดการแต่ละหน่วยงาน 
4. ทำแผนวิจัยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงาน Performance Review ตรงต่อคณะกรรมการ
คุณสมบัติ
-  อายุ 25-35 ปี
-  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – โท สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, สถิติ ฯลฯ
-  มีประสบการณ์ในการทำวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค 3 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ในด้านสินค้าแฟชั่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ  พูด  อ่าน เขียน  ได้ดี 
-  มีทักษะการนำเสนอ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์วันที่ลงประกาศ 11/4/2557

 

       14.เจ้าหน้าที่เอกสารธุรกิจ (วุฒิ ปวส.)


          จำนวน 5 อัตรา

ลักษณะงาน
    รับผิดชอบงานดูแลด้านเอกสารการผลิต และการติดต่อประสานงานในโรงงาน รวมถึงการรับโทรศัพท์ลูกค้า  และเป็นผู้ช่วยของเจ้าหน้าที่ธุรกิจ
คุณสมบัติ
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขา การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การขาย  หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (Microsoft Word , Excel , PowerPoint)


วันที่ลงประกาศ 11/4/2557

 
 

ส่วนงานฝ่ายผลิต


ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 

       1.เจ้าหน้าที่แพทเทิร์น (เครื่องหนัง)


          จำนวน 8 อัตรา

ลักษณะงาน
รับผิดชอบงานด้านการทำแพทเทิร์น ทำสินค้าตัวอย่าง
คุณสมบัติ
- อายุ  22 ปีขึ้นไป 
- วุฒิปริญาตรี  สาขาเทคนิดเครื่องหนัง หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
- สามารถสร้างแพทเทิร์นด้วยมือได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ


วันที่ลงประกาศ 11/4/2557

 

       2.เจ้าหน้าที่แพทเทิร์น (แผนกเสื้อเชิ้ตบุรุษ/สตรี/กางเกง)


          จำนวน 8 อัตรา

ลักษณะงาน
รับผิดชอบงานด้านการทำแพทเทิร์น ทำสินค้าตัวอย่าง
คุณสมบัติ
- อายุ  22 ปีขึ้นไป 
- วุฒิปริญาตรี  สาขาผ้าและเครื่องแต่งกายหรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
- สามารถสร้างแพทเทิร์นโดยสร้างมือและคอมพิวเตอร์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ


วันที่ลงประกาศ 11/4/2557

 

       3.วิศวกรโรงงาน (IE)


          จำนวน 10 อัตรา

ลักษณะงาน
รับผิดชอบงานด้านการดูและการผลิต / จัดกระบวนการทำงานเพื่อให้อำนวยความสะดวกของพนักงานเย็บ และเพิ่มกำลังการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสมบัติ
-  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ , เครื่องนุ่งห่ม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-  มีประสบการณ์ในการทำงานด้านอุตสาหกรรมการ์เม้นท์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

-  มีความสามารถในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน  วางแผนการผลิต  ให้มีประสิทธิภาพ

-  มีความสามารถในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี


วันที่ลงประกาศ 11/4/2557

 
 

สามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติส่วนตัวได้ที่ Email : hrrecruit@thanulux.com
สมัครด้วยตนเองที่บริษัทเวลา 8.00 -15.00 น. จันทร์ - ศุกร์ (ถ้ามาสมัครช่วงเวลา 8.00 - 10.00 น. จะมีการทดสอบและสัมภาษณ์)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ. ธนูลักษณ์ (สมัครงาน) 129/1 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร 0-2295-0911-9 ต่อ 271,350 มือถืิอ 081-358-6348
E-mail : hrrecruit@thanulux.com


แก้ไขข้อมูลใบสมัคร    เลขที่ใบสมัคร        เลขที่บัตรประชาชน