thanulux


ประกาศรับสมัครงาน


ส่วนงานบริหาร
ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 

       1.HR Manager (Retail Business)


          จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน
    รับผิดชอบงานด้านการบริหารงานบุคคลของบริษัทขาย  เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนกลยุทธ์ ทั้งในด้านการวางแผนอัตรากำลังคนให้เหมาะสม  การบริหารค่าจ้างค่าตอบแทน การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รวมถึงงานสวัสดิการแรงงานสัมพันธ์ ทั้งพนักงาน Office และ พนักงาน PC
คุณสมบัติ
-  อายุ 35 - 45 ปี 
-  วุฒิปริญญาตรี - โท สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล, รัฐศาสตร์,  การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
-  มีประสบการณ์บริหารงานบุคคลทั้งระบบของบริษัทขาย  หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง 5  ปีขึ้นไป 
-  มีความสามารถและชำนาญด้านการวางแผนกำลังคนในทุกพื้นที่   เช่น การสรรหาพนักงานขายเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขยายสาขา การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย  การวางแผนทีมงานขายเฉพาะกิจ
-  มีความสามารถในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสินค้า 
-  มีความสามารถในการประสานงานร่วมกับทีมงานฝ่ายขาย และ Area Sale ได้เป็นอย่างดี
-  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ  พูด  อ่าน เขียน  ได้ดี 


วันที่ลงประกาศ 10/9/2557

 

       2.Merchandiser Export Manager (Leather)


          จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน
   Responsible in product management and planning to increase sales volume and sales 
distribution with also creating strategy for marketing opportunity.
คุณสมบัติ
-  Male / Female
-  Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Marketing, Business Administration, Economics or any  
   related fields
-  Have 5 years working experience in Business Export, Previous experience in Leather industry 
   will be advantage
-  Good command of English
-  Sharp presentation and negotiation skills 
-  Good Team player, Strong  analytical ability Leadership and good problem-solving. -  Must be 
   able to create project plan and maintain project delivery projections 
-  Work well under pressure and like to face new challenges


วันที่ลงประกาศ 10/9/2557

 
 

ส่วนงานธุรกิจ


ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 

       1.Asst.Brand Manager


          จำนวน 2 อัตรา

ลักษณะงาน
รับผิดชอบงานด้านบริหารทีมงานขาย(พนักงานขาย)ในกลุ่มสินค้าแฟชั่นให้ได้ตามเป้าหมายการขาย บริหารยอดขาย สำรวจตลาด สร้างกลยุทธ์ในการแข่งขัน ให้คำแนะนำและแนวทางในการแก้ไขปัญหากับทีมงานขาย
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมงานขายในห้างสรรพสินค้า 3 ปี ขึ้นไป
- บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความชำนาญในการบริหารงานขาย
- มีภาวะผู้นำ มีความสามารถวางแผนงานและตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
- สามารถทำงานได้ในทุกพื้นที่การขาย ( ห้างสรรพสินค้าต่างๆ )

วันที่ลงประกาศ 10/9/2557

 

       2.Graphic Design


          จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน
   รับผิดชอบงานด้านการออกแบบ จัดทำ Graphic และ Art Work ของสินค้าและหน้า Web และตรวจสอบความถูกต้องของงานออกแบบ งาน Graphic การวาง Lay Out และ Art Work ก่อนการผลิตสื่อและโฆษณาจริง ประสานงานการออกแบบและงาน Graphic ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
-  ปริญญาตรี ในสาขาการออกแบบ ศิลปกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์  หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-  มีประสบการณ์งานด้าน Graphic design  2 ปีขึ้นไป
- สามารถใช้โปรแกรม PhotoShop, Illustrator ได้เป็นอย่างดี
-  มีทักษะในการประสานงาน สื่อสาร และความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์


วันที่ลงประกาศ 10/9/2557

 

       3.PR & EVENT MARKETING


          จำนวน 3 อัตรา

ลักษณะงาน
1. ทำการตลาดประชาสัมพันธ์ ประสานงานด้านสื่อการทำสื่อและหาสื่อประชาสัมพันธ์การตลาดสินค้าของบริษัท และทำให้คนรู้จัก Brand ของบริษัทมากขึ้น
2. ออกงานเปิดตัว Collection ใหม่ และแนะนำสินค้าของบริษัท สามารถเป็นพิธีกร ในการแนะนำและเชิญชวนให้เกิดความน่าสนใจได้ดี
3. จัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์  ของใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
4. ร่วมวางแผนการและจัดทำ Marketing Campaign เพื่อวิเคราะห์และวินิจฉัยพฤติกรรมของผู้บริโภคในการทำสื่อ และจัดกิจกรรมหรือโปรโมชั่นต่างๆ 
5. ทำสื่อประชาสัมพันธ์สินค้า /สินค้าผ่านสื่อ Social Network (Facebook , Instagram, Twitter และ อื่น ๆ) โดยเน้นสร้างภาพลักษณ์ของสินค้า กิจกรรมทางการตลาด ให้ลูกค้าได้รับทราบ

คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์ด้านการทำการตลาดเสื้อผ้าหรือเครื่องหนัง 1-2 ปี   (ถ้าประสบการณ์ตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความชำนาญในการทำการตลาด
- มีภาวะผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ และ สามารถวางแผนงานได้ดี


วันที่ลงประกาศ 10/9/2557

 

       4.Sale (Merchandiser)


          จำนวน 5 อัตรา

ลักษณะงาน
รับผิดชอบงานด้านการหาลูกค้าใหม่ ๆ ในการสั่งผลิต เสื้อผ้า /เครื่องหนัง ให้กับโรงงาน สร้างกลยุทธ์ และพัฒนาตัวสินค้า เพื่อนำเสนอลูกค้า บริหารยอดขาย และวางแผนประสานงานเพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ทันสมัย ตรงกลับสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
คุณสมบัติ
- ปริญญาตรี-โท สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย การตลาด หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น 1 ปีขึ้นไป

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี


วันที่ลงประกาศ 10/9/2557

 

       5.เจ้าหน้าที่การเงิน


          จำนวน 3 อัตรา

ลักษณะงาน
   รับผิดชอบงานด้านการเงินรับจ่ายของทางบริษัท
คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 33 ปี 
- วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขาการเงิน ,การบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วันที่ลงประกาศ 10/9/2557

 

       6.เจ้าหน้าที่การตลาดสินค้าแฟชั่น (Business Marketing)


          จำนวน 5 อัตรา

ลักษณะงาน
- รับผิดชอบงานด้านบริหารสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าและเครื่องหนัง วางแผนการตลาด
- วิเคราะห์คู่แข่งขัน, ทำสื่อการโฆษณาสินค้าแฟชั่น 
- รับ Order  จากลูกค้าประสานงานกับฝ่ายผลิต , สั่งผลิตสินค้า 
- งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
- อายุ  22 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี  สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย , สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม , การตลาด , การจัดการ , มนุษยศาสตร์ , ธุรกิจระหว่างประเทศ  หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง    
- บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษย์สัมพันธ์ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี            
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน, แปล )


วันที่ลงประกาศ 10/9/2557

 

       7.เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (Overseas Purchasing)


          จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน
    รับผิดชอบงานจัดซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ  ในประเทศ ตามที่ทางธุรกิจต้องการ  ต่อรองกับ Supplier และหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ ๆ
คุณสมบัติ
- อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี  สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย , สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม , การตลาด , การจัดการ , มนุษยศาสตร์ , ธุรกิจระหว่างประเทศ , ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง               
- บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษย์สัมพันธ์ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี            
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน, แปล )


วันที่ลงประกาศ 10/9/2557

 

       8.เจ้าหน้าที่ธุรกิจ (ภาษาญี่ปุ่น)


          จำนวน 4 อัตรา

ลักษณะงาน
    รับผิดชอบด้านการติดต่อประสานงานธุรกิจกับลูกค้า, วางแผนการตลาด, รับorder จากลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่น ประสานงานกับฝ่ายผลิต ,สั่งผลิตสินค้า และงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
- อายุ  25 - 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น  
- สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่น  ได้ดี  
- ถ้ามีความสามารถพิเศษด้านการใช้ภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ


วันที่ลงประกาศ 10/9/2557

 

       9.เจ้าหน้าที่ธุรกิจต่างประเทศ  (Merchandiser Export)


          จำนวน 5 อัตรา

ลักษณะงาน
    รับผิดชอบด้านการติดต่อประสานงานธุรกิจกับลูกค้า, วางแผนการตลาด, รับorder จากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ประสานงานกับฝ่ายผลิต ,สั่งผลิตสินค้า และงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
- อายุ  22 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี  สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย , สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม , การตลาด , การจัดการ , มนุษศาสตร์ , ธุรกิจระหว่างประเทศ  หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง    
- บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษย์สัมพันธ์ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี            
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน, แปล ) 


วันที่ลงประกาศ 10/9/2557

 

       10.เจ้าหน้าที่บัญชี / เจ้าหน้าที่การเงิน


          จำนวน 2 อัตรา

ลักษณะงาน
    รับผิดชอบงานด้านดูแลงานทางด้านบัญชีทั่วไป และบัญชีต้นทุน
คุณสมบัติ
- อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง          


วันที่ลงประกาศ 10/9/2557

 

       11.เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ตรวจนับStock)


          จำนวน 5 อัตรา

ลักษณะงาน
    รับผิดชอบงานด้านการวางระบบการตรวจนับสินค้าที่ห้างสรรพสินค้า , วิเคราะห์สินค้าและติดต่อพนักงานขายเพื่อสรุปการตรวจนับสินค้า

คุณสมบัติ
- อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปวส.
- ปริญญาตรีสาขา การบัญชี  หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- ถ้ามีประสบการณ์งานด้านการตรวจนับสต็อกห้างสรรพสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ


วันที่ลงประกาศ 10/9/2557

 

       12.เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายห้องซักรีด (Laundry service)


          จำนวน 2 อัตรา

ลักษณะงาน
รับผิดชอบงานด้านการหาลูกค้าใช้บริการซักอบรีด รายใหม่ ๆ ทั้งในธุรกิจขนาดย่อม และธุรกิจใหญ่ / และดูแลลูกค้าหลังการขาย
คุณสมบัติ
-  วุฒิการศึกษา ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา
-  หากมีประสบการณ์ทางด้านการขายหรืองานซักรีดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
***ประจำห้องซักบางพลี  (สมุทรปราการ)

วันที่ลงประกาศ 10/9/2557

 

       13.เจ้าหน้าที่เอกสารธุรกิจ (วุฒิ ปวส.)


          จำนวน 5 อัตรา

ลักษณะงาน
    รับผิดชอบงานดูแลด้านเอกสารการผลิต และการติดต่อประสานงานในโรงงาน รวมถึงการรับโทรศัพท์ลูกค้า  และเป็นผู้ช่วยของเจ้าหน้าที่ธุรกิจ
คุณสมบัติ
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขา การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การขาย  หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (Microsoft Word , Excel , PowerPoint)


วันที่ลงประกาศ 10/9/2557

 
 

ส่วนงานฝ่ายผลิต


ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 

       1.เจ้าหน้าที่แพทเทิร์น (เครื่องหนัง)


          จำนวน 4 อัตรา

ลักษณะงาน
รับผิดชอบงานด้านการทำแพทเทิร์น ทำสินค้าตัวอย่าง
คุณสมบัติ
- อายุ  22 ปีขึ้นไป 
- วุฒิปริญาตรี  สาขาเทคนิดเครื่องหนัง หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
- สามารถสร้างแพทเทิร์นด้วยมือได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ


วันที่ลงประกาศ 10/9/2557

 

       2.เจ้าหน้าที่แพทเทิร์น (แผนกเสื้อเชิ้ตบุรุษ/สตรี/กางเกง)


          จำนวน 3 อัตรา

ลักษณะงาน
รับผิดชอบงานด้านการทำแพทเทิร์น ทำสินค้าตัวอย่าง
คุณสมบัติ
- อายุ  22 ปีขึ้นไป 
- วุฒิปริญาตรี  สาขาผ้าและเครื่องแต่งกายหรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
- สามารถสร้างแพทเทิร์นโดยสร้างมือและคอมพิวเตอร์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ


วันที่ลงประกาศ 10/9/2557

 
 

สามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติส่วนตัวได้ที่ Email : hrrecruit@thanulux.com
สมัครด้วยตนเองที่บริษัทเวลา 8.00 -15.00 น. จันทร์ - ศุกร์ (ถ้ามาสมัครช่วงเวลา 8.00 - 10.00 น. จะมีการทดสอบและสัมภาษณ์)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ. ธนูลักษณ์ (สมัครงาน) 129/1 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร 0-2295-0911-9 ต่อ 271,350 มือถืิอ 081-358-6348
E-mail : hrrecruit@thanulux.com


แก้ไขข้อมูลใบสมัคร    เลขที่ใบสมัคร        เลขที่บัตรประชาชน