• รู้จักธนูลักษณ์
 • ธุรกิจธนูลักษณ์
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
 • ข่าวสารความเคลื่อนไหว
 • ติดต่อธนูลักษณ์
 •  

  แบบ 56-1

  แบบ 56-1 ประจำปี 2557

 • ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
 • ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
 • ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
 • การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
 • เอกสารแนบ 1 ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
 • เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
 • เอกสารแนบ 3 รายละเอียดของหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบ
 • เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน
 • เอกสารแนบ 5 รายละเอียดอื่นๆ
 •