• รู้จักธนูลักษณ์
 • ธุรกิจธนูลักษณ์
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
 • ข่าวสารความเคลื่อนไหว
 • ติดต่อธนูลักษณ์
 •  
 •  Audit Committee

 • คุณผดุง เตชะศรินทร์
  ประธานกรรมการตรวจสอบ

  ร.ศ. นเรศร์ เกษะประกร
  กรรมการตรวจสอบ

  รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
  กรรมการตรวจสอบ