• รู้จักธนูลักษณ์
 • ธุรกิจธนูลักษณ์
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
 • ข่าวสารความเคลื่อนไหว
 • ติดต่อธนูลักษณ์
 •  
 •  Remuneration Committee
 •    
    นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
  ประธานกรรมการ
  พิจารณาค่าตอบแทน
   
  นายมนู ลีลานุวัฒน
  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
  นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์
  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน