ติดต่อสอบถาม

ข่าวสารเพื่อนักลงทุน

รายงานข้อมูล ราคาหลักทรัพย์

ข่าวนักลงทุน / ปี 2566

 • - 12 มิ.ย. 2566 นำส่งสารสนเทศรายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยของบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • VDO การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด(มหาชน) ประจำปี 2566
 • - 27 มี.ค. 2566 หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49
 • - 24 ก.พ. 2566 หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 • - 3 ก.พ. 2566 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เรื่องการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (Right Offering) (Record Date) และกำหนดช่วงเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
 • - 3 ก.พ. 2566 แจ้งการได้มาซึ่งเงินลงทุนของบริษัทย่อย และการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ของบริษัทย่อย
 • - 30 ม.ค. 2566 แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 256-2)
 • - 24 ม.ค. 2566 รายงานการใช้เงินทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด
 • - 18 ม.ค. 2566 แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นของบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-6-ข)
 • - 18 ม.ค. 2566 นำส่งเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ของบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
 • - 10 ม.ค. 2566 นำส่งความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ของบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และสำเนาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์(3/3)
 • - 10 ม.ค. 2566 นำส่งความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ของบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และสำเนาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์(2/3)
 • - 10 ม.ค. 2566 นำส่งความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ของบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และสำเนาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (1/3)