ติดต่อสอบถาม

เอกสารประชุมสามัญผู้ถือหุ้น / ปี 2565

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์

 • มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • 1.หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48
 • 2.สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564
 • 3.รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานด้านความยั่งยืน
 • 4.ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 • 5.นิยามกรรมการอิสระ
 • 6.ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 • 7.ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • 8.เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 • 9.ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • 10.คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
 • 11.แผนที่ และ แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม
 • 12. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
 • 13. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
 • 14. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค