ติดต่อสอบถาม

Our People

“คนคือทรัพยากรที่มีค่า
ต้องใช้เวลาและความอดทนในการสร้างและดูแล”

ดร.เทียม โชควัฒนา

ผู้ก่อตั้งกิจการในเครือสหพัฒน์

ตอกย้ำความเชื่อว่า นอกเหนือจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เครื่องจักรกลโรงงานที่ดี คนคือทรัพยากรอันมีค่าที่ทำให้บริษัทมั่นคง เจริญเติบโต และก้าวไปข้างหน้า ดังนั้นทั้งของ โรงงาน และคน จึงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดูแลคนให้ทำงานอย่างมีความสุข การมีดุลยภาพระหว่างชีวิตและการทำงาน จึงสิ่งที่บริษัทยึดเป็นแนวปฏิบัติ

“การสร้างความสุขให้เกิดในที่ทำงาน ทำที่ทำงานให้เป็นเหมือนบ้านหลังที่ 2 เพราะเชื่อว่าคนเราถ้ามีความสุขในการทำงาน องค์กรน่าอยู่ผลงานที่ออกมาย่อมมีประสิทธิภาพ เมื่อประสิทธิภาพดีขึ้น ผลประกอบการขอองค์กรก็ดีขึ้นด้วยเช่นกัน และหน้าที่ทำให้องค์กรมีความสุข ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง แต่ทุกคนต้องร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กินข้าวหม้อเดียวกันผู้บริหารทุกคนก็กินข้าวหม้อเดียวกัน นี่คือสิ่งที่ปลูกฝังและเน้นย้ำมาตลอด”

คุณวารินทร์ ลีลานุวัฒน์

อดีต CEO บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

8 แนวทางสร้างความสุข ในองค์กรแห่งความสุข

Happy Body

สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

Happy Heart

สุขภาพจิตที่ดี

Happy Society

อยู่ในสังคมที่ดี สามัคคี เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน

Happy Relax

รู้จักผ่อนคลาย ยืดหยุ่น บริหารอารมณ์ เวลา และสังคมให้อยู่อย่างมีความสุข

Happy Brain

รู้จักศึกษาหาความรู้เสมอ

Happy Soul

มีศรัทธาและศีลธรรม

Happy Money

รู้จักเก็บ รู้จักใช้เงิน

Happy Family

มีครอบครัวอบอุ่น มีเวลาให้กันและกัน

หัวใจ 2,198 ดวงของทั้งคนใหม่และคนเก๋าที่อยู่ในบ้านหลังนี้จึงเต้นเป็นจังหวะเดียวกัน เหมือนเป็นคำมั่นว่าจะร่วมแรงร่วมใจกันดูแลบริษัทนี้อย่างดีที่สุด เช่นเดียวกับที่บริษัทดูแลคนในครอบครัวมาตลอด 44 ปี... นี่คือเสียงหัวใจของคนเลือด “ธนูลักษณ์”


พนักงานของเรา

คุณวุฒิพงศ์ งามพร้อมมงคล (เอ๋)

เทคนิคเครื่องหนังกรุงเทพ

“เราทำงานวันละ 8 ชม. ซึ่งเวลาทำงาน และอยู่บ้านนั้น ใกล้เคียงกัน เพราะฉะนั้นบริษัทก็เหมือนบ้านหลังที่ 2 ของเรา จนถึงวันนี้ก็เข้าปีที่ 14 แล้ว แน่นอนถ้าบ้านหลังนี้ไม่น่าอยู่ หรืออยู่แล้วไม่มีความสุข ผมคงไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้มา นานขนาดนี้”

คุณวุฒิพงศ์ งามพร้อมมงคล (เอ๋)

เทคนิคเครื่องหนังกรุงเทพ

คุณศรินยา อังคทะวานิช (โจ้)

Product Develop (Medical Textile)

“องค์กรของเรา มีความอบอุ่น อยู่กันอย่างพี่น้อง มีความรัก ความสามัคคี องค์กรสร้างโอกาสให้พนักงาน เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เปิดโอกาสให้คิดสร้างสรรค์ผลงาน ผู้บริหารมีความเมตตา เอาใจใส่ลูกน้อง และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่พนักงาน”

คุณศรินยา อังคทะวานิช (โจ้)

Product Develop (Medical Textile))

คุณมณฑวรรณ อินอำนวยศรี (แอน)

แผนกธุรกิจเครื่องหนังต่างประเทศ

“ตลอดระยะเวลา 13ปีที่ผ่านมา ดิฉันได้รับสิ่งดีๆ จากบริษัทธนูลักษณ์มากมาย และได้รู้สึกถึงความอบอุ่นเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน มีเพื่อนร่วมงานที่ดี มีหัวหน้างาน และผู้บริหารที่คอยช่วยเหลือ ให้โอกาสในการทำงาน ขอขอบคุณบริษัท ที่ให้โอกาสในการทำงาน ดิฉันจะตั้งใจทำงาน พัฒนาตนเองให้เป็นมืออาชีพ และลงมือทำแต่สิ่งดีให้แก่บริษัทตลอดไป”

คุณมณฑวรรณ อินอำนวยศรี (แอน)

แผนกธุรกิจเครื่องหนังต่างประเทศ

คุณอมริศา ชัยชัชวาล

ทรัพยากรบุคคล

“องค์กรของเราเป็นculture แบบครอบครัว ให้ความรู้สึก เหมือนพี่น้อง ผู้บริหารไม่ถือตัวให้ความเป็นกันเอง มีการทำงานกันเป็นทีม เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น แสดงฝีมือ ทำให้มีการพัฒนาตัวเองดี รู้สึกประทับใจ ตั้งแต่ครั้งแรกเข้างานจนถึงปัจจุบันนี้เลยค่ะ”

คุณอมริศา ชัยชัชวาล

ทรัพยากรบุคคล

คุณสุกัญญา สุทธิวิเศษพงศ์ (เก๋)

แผนกธุรกิจ Workwear

“ธนูลักษณ์มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เป็นองค์กรที่มี ความใกล้ชิดในระดับพนักงาน หัวหน้างานและ ผู้บริหารตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับ ประสบการณ์ที่ดีในการทางาน ทำให้ทักษะงาน ด้านต่างๆของตนเองพัฒนาตลอดมา แม้จะพบ อุปสรรคในการทำงานบ้าง แต่เชื่อว่าหากเราทุกคน พร้อมกันก้าวเดิน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และร่วม ใจพัฒนา องค์กรของเราจะเดินหน้าต่อไปอย่าง เติบโตและมั่นคง”

คุณสุกัญญา สุทธิวิเศษพงศ์ (เก๋)

แผนกธุรกิจ Workwear

คุณสุริยา นันจินดา (สาม)

แผนกผลิตเครื่องหนังกทม.

“ธนูลักษณ์มีระบบการทำงานที่ดี มีกิจกรรมให้พนักงานเข้าร่วมมากมาย รวมถึงตัวข้าพเจ้า ที่ได้มีโอกาสลงแข่งขันกีฬาภายใน บริษัทมีการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้พนักงานรับรู้อย่างทั่วถึง ตลอดจนบริษัทแห่งนี้ยังให้ความเอาใจใส่กับการตอนแทนเพื่อสังคม โดยในแต่ละปีมีกิจกรรมจัดขึ้นในรูปแบบ CSR อยู่บ่อยครั้ง”

คุณสุริยา นันจินดา (สาม)

แผนกผลิตเครื่องหนังกทม.